Cele stowarzyszenia

Cele i zadania jakie postawiliśmy przed sobą a także oczekiwania ze strony wielu mężczyzn i rodzin, przyczyniły się do utworzenia stowarzyszenia. Podstawowymi zadaniami na jakich chcemy się skupić w pierwszej kolejności są:

 1. Kształtowanie i umacnianie roli, odpowiedzialności i znaczenia ojca w rodzinie;
 2. Pomoc w poprawie relacji małżeńskich i rodzicielskich;
 3. Budowanie i poprawa świadomości patriotycznej i rodzinnej;
 4. Utrwalanie istoty i tradycyjnych wartości rodziny jako wspólnoty odpowiedzialnej za przyszłość społeczeństwa;
 5. Pomoc materialna, psychologiczna i rzeczowa osobom potrzebującym, w szczególności osobom starszym, chorym, pokrzywdzonym w wyniku przemocy rodzinnej, samotnym;
 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 7. Działalność charytatywna;
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 15. Ochrona środowiska.

Pozostałe cele, sposoby działania i inne informacje zapisane są w naszym statucie, który można zobaczyć TUTAJ