Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA OJCOSTWO POWOŁANIEM

Wersja z dnia 30.10.2020

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania danych, prowadzonego w związku z działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Ojcostwo Powołaniem (KSOP). Wszelkie działania wykonujemy z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane dokładamy wszelkich starań, aby robić to rzetelnie i przejrzyście, chroniąc tym samym Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane i Twoje prawa. Opisuje ona:

 1. Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?
 2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?
 3. W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej?
 4. Jakie dane przetwarzamy?
 5. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane i jakie jest ich źródło?
 6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 8. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
 11. Zmiany w Polityce Prywatności.

1. Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?

Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać w związku z działaniami KSOP;

KSOP, My – Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze nr KRS 0000863399, które świadczy usługi z zakresu wsparcia, pomocy, organizacji imprez, pokazów, szkoleń i innych a także przetwarza dane osobowe w związku ze swoją działalnością;

Uczestnik – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z usługami świadczonymi przez KSOP na podstawie umowy / zgłoszenia. Uczestnik korzysta z usług KSOP, prowadzonych przez członka KSOP lub podwykonawcy.

Podwykonawca – jeden z partnerów KSOP, z którego usług korzysta Uczestnik, aktualna lista Podwykonawców znajduje się na stronie internetowej KSOP;

Regulamin – Regulaminy naszych usług dostępne są na stronie internetowej KSOP jako dokumenty stałe oraz jako dokumenty powiązane i dedykowane konkretnej usłudze jako załącznik do umowy / rejestracji udziału w usłudze;

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które przetwarzamy w związku z działaniami KSOP;

Dane identyfikacyjne – informacje pozwalające bezpośrednio Cię zidentyfikować, takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe;

Dane – przetwarzane przez nas informacje, które mogą dotyczyć osób fizycznych w tym dane osobowe, aby jak najlepiej chronić twoje prawa, w niniejszej Polityce prywatności odnosimy się także d informacji, które mogą być dla Ciebie ważne, nawet jeśli nie będą stanowić danych identyfikacyjnych.

RODO/GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, os. Kaszubskie 7, 65-548 Zielona Góra. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich Danych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z KSOP, pisząc do naszego biura na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej stowarzyszenie@ojcostwopowolaniem.pl. Jeśli chcesz wykonać przysługujące ci prawa, możesz zwrócić się do nas pisemnie lub drogą mailową na podane powyżej adresy.
 2. KSOP jako niezależny administrator Administratorem Twoich danych osobowych może być inna osoba fizyczna np. prawny opiekun rodzic, lub podmiot np. instytucja, szkoła, parafia. Możesz skontaktować się z nim z wykorzystaniem informacji. Realizacja usługi KSOP wymaga współpracy z Twoim Administratorem. Jako KSOP wykonujemy usługę, natomiast wszelkie działania w ramach obsługi administracyjnej i informacyjnej wykonuje Twój Administrator. Informacje dotyczące Uczestników, które przetwarzamy na potrzeby świadczenia naszych usług, są wprowadzane do głównego rejestru KSOP na podstawie informacji otrzymanych od Twojego Administratora bez naszej ingerencji w ich treść. W ramach współpracy dochodzi do wymiany danych osobowych pomiędzy nami i Twoim Administratorem, ale nie posiadamy wszystkich Danych, które mogą być dla Ciebie ważne, a które przetwarza Twój Administrator.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

KSOP przetwarza dane osobowe przede wszystkim na podstawie umowy z uczestnikiem, w celu bezpiecznego i niezawodnego świadczenia usług opisanych w regulaminach.

 1. Dane uczestników przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy. Np. wiek dzieci potrzebny do opracowania odpowiednich gier, zabaw, nagród, pamiątek; staż małżeński do odpowiedniego przygotowania szkolenia czy konferencji; nr telefonu do możliwości kontaktu telefonicznego itp. Te dane nie są przez nas nigdzie udostępniane ani publikowane. W związku z zawieraniem i realizacją umowy wysyłamy uczestnikowi wiadomości email dotyczące najistotniejszych faktów z nią związanych. Dane osobowe uczestnika związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z umowy uczestnika z KSOP oraz jej zawieraniem przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 B RODO / GDPR jako niezbędne do zawarcia umowy, której uczestnik jest stroną.
 2. W związku z usługami świadczonymi przez KSOP prowadzimy różnego typu korespondencje. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w razie otrzymania przez nas reklamacji, uwag w tym związanych z naszymi usługami, w celu ich rozpatrzenia i udzielenia tobie odpowiedzi. Możemy napisać także do ciebie np. w sprawie zmian wprowadzanych w regulaminach, zgłoszonych naruszeń, przesłanych orzeczeń sądowych czy wprowadzeniu nowych usług. Podstawa prawna: Dane związane z taką korespondencją przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 F RODO/ GDPR – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez na s lub przez osoby, które się do nas zwracają. nasz interes polega na ustaleniu lub poprawie jakości naszych usług, poinformowaniu cię o istotnych sprawach związanych z umową (np. gdy zmienia się treść regulaminu lub zmienia się podmiot podwykonawczy) albo na polubownym wyjaśnianiu różnych spraw, aby korespondencja nie skutkowała niezadowoleniem, niedoinformowaniem, powstawaniem lub dochodzeniem roszczeń. W odniesieniu do rozpatrywania reklamacji uczestników dotyczących świadczenia usług rejestru podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 B RODO / GDPR – dotyczą one bowiem umowy, której jesteś stroną.
 3. W uzasadnionych przypadkach, dane identyfikacyjne mogą być ujawnione osobom zainteresowanym np. podmiotowi, który twierdzi, że naruszyłeś jego prawa i chce skorzystać z przysługujących mu środków prawnych w celu wyjaśnienia sporu. Jeśli taki podmiot przedstawi KSOP odpowiednie informacje, odnośnie dochodzenia swojego roszczenia, KSOP może mu udostępnić dane uczestnika, w celu umożliwienia mu wszczęcia sporu przed odpowiednim organem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 F RODO / GDPR – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez osoby trzecie, przy czym każdorazowo badamy, czy Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony twoich danych osobowych, nie mają nadrzędnego charakteru wobec interesów przedstawionych przez osoby wnoszące o ujawnienie twoich danych.
 4. Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisu prawa, np. odpowiadając na żądanie sądów czy uprawnionych organów. Podstawa prawna: Przetwarzanie następuje w granicach ustalonych przez powszechnie ustalone przepisy prawa oraz zakres przekazanego nam żądania i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 C RODO / GDPR – jest to niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 5. Twoje dane możemy przetwarzać w związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. Podstawa prawna: art 6 ust 1 F RODO / GDPR – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.
 6. Dane osobowe są przetwarzane także w celu bieżącego monitorowania naszych usług, ich testowania, udoskonalenia oraz wdrażania odpowiednich środków związanych z ich ciągłością realizacji lub bezpieczeństwem, a także zabezpieczeniem danych osobowych przed ich utratą, modyfikacją, zniszczeniem lub innymi skutkami niepożądanych działań oraz sytuacji. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 F RODO GDPR – jest to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa KSOP oraz optymalizowaniu rozwiązań i procedur związanych z ochroną twoich danych.
 7. Po zakończeniu świadczenia naszych usług lub wyjaśnieniu sprawy, skargi, wniosku itp. dane osobowe nie są już przez nas aktywnie wykorzystywane. Przechowujemy je w archiwach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. W przypadku zgody uczestnika po zakończeniu umowy dane te możemy wykorzystywać w celu informowania o nowych usługach i wydarzeniach KSOP. Podstawa prawna: art 6 ust 1 F RODO / GDPR – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.
 8. Niektóre dane, w tym dane przechowywane w naszych archiwach wykorzystywane są także do celów badań naukowych a także do celów statystycznych, zgodnie z art 89 ust 1 RODO/ GDPR. Odbywa się to z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych osobowych, w tym ich pseudonimizacji. Podstawa prawna: Art 6 ust 1 F RODO / GDPR – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu badań naukowych a także do sporządzania statystyk związanych z działaniem KSOP, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych.
 9. Dane podmiotów współpracujących i podwykonawców przetwarzamy w celu realizacji umów łączących nas z nimi oraz prowadzonych w związku z tym rozliczeń czy realizacji obowiązków podatkowych. Dane takie przetwarzamy w celu realizacji bieżącego kontaktu oraz wykonania łączących nas umów. Podstawa prawna: art 6 ust 1 B RODO / GDPR – jako niezbędne do zwarcia lub wykonania umowy, której stroną jest podmiot współpracujący, podwykonawca, a w zakresie związanym z rozliczeniami podatkowymi – na podstawie art. 6 ust 1 C RODO / GDPR.
 10. Przetwarzamy także dane podmiotów współpracujących i podwykonawców oraz potencjalnych podwykonawców dla potrzeb komunikacji związanej z badaniami jakości naszej współpracy z podwykonawcami, oraz jej udoskonalania, wspólnymi spotkaniami i konferencjami, a także z zawieraniem umów pomiędzy nami i podwykonawcami oraz potencjalnymi podwykonawcami. Podstawa prawna: art 6 ust. 1 F RODO / GDPR – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających nas rozwijaniu i udoskonalaniu naszych usług.

4. Jakie dane przetwarzamy?

W związku z zawieraniem i realizacją umów z Uczestnikami KSOP przetwarza Dane osobowe konieczne do
zidentyfikowania Uczestnika jako strony umowy: imię i nazwisko,  numer telefonu, adres e-mail (te dane
są nam niezbędne i bez ich podania nie może dojść do zawarcia umowy), a opcjonalnie adres kontaktowy, 
ilość i wiek dzieci, staż małżeński itp. 
KSOP przetwarza także inne Dane związane z prowadzonymi usługami takie jak np. wyznanie, preferowane wartości społeczne, zainteresowania, rodzaj wykonywanej pracy itp.
Jeśli uczestnik prowadzi z nami korespondencję np. w sprawie reklamacji, będziemy przetwarzać także
wszelkie inne Dane osobowe, które w niej się pojawią, takie jak informacje dotyczące korzystania z
naszych usług, będące przyczyną reklamacji, dane zawarte w dokumentach załączonych do reklamacji,
treść wniosków lub żądań i ich uzasadnienie, treść odpowiedzi, informacje o prowadzonym
postępowaniu sądowym ze wskazaniem stron sporu, orzeczenie sądowe.
Dane przetwarzane przez KSOP w związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń mogą
dodatkowo obejmować informacje takie jak uzasadnienie istnienia i wysokości roszczenia, rozmiaru
szkody, prowadzenia egzekucji, dane uczestników postępowania, pełnomocników procesowych itp.
Dane przechowywane w  archiwach KSOP nie wykraczają poza zakres Danych przetwarzanych w
związku z realizacją naszych usług lub prowadzeniem korespondencji, w tym dotyczącej skarg,
wniosków, żądań, czy sporów.

5. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane i jakie jest ich źródło?

Zwykle nie inicjujemy pozyskiwania Danych osobowych. Zazwyczaj Dane osobowe uzyskujemy z
Twojej inicjatywy. W szczególności nie inicjujemy pozyskiwania Twoich Danych na potrzeby zawarcia
umowy. Jeśli jesteś uczestnikiem, inicjujesz wprowadzenie danych do rejestru KSOP.  
Jeśli nie jesteś Uczestnikiem, Twoje Dane osobowe uzyskujemy najczęściej z komunikacji, którą do nas
przesłałeś. Dane, które przetwarzamy mogą pochodzić także od osób, które nie są naszymi Uczestnikami ale przekazały nam Twoje dane przejmując za nie pełną odpowiedzialność.

Uzyskujemy także Dane osobowe uczestnika z sądów, od uprawnionych organów lub zainteresowanych
osób np. w zakresie treści przekazanych nam orzeczeń, żądań, nakazów, zgłoszeń.

Swoje dane uczestnik może przekazać do KSOP za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach internetowych KSOP, za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej na adres KSOP, za pośrednictwem poczty elektronicznej, także SMS, MMS oraz podczas rozmów i zgłoszeń telefonicznych.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

KSOP przekazuje Dane uczestnika naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają je w naszym imieniu świadcząc usługi, o których mowa w umowie lub regulaminie danej sługi. w tym psychologom, osobom duchownym, pedagogom, pracownikom medycznym, świadczącym pomoc prawną, a także innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Na specjalny wniosek sądów lub prokuratury KSOP może przekazać dane, które są we wniosku wymagane.

7. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Dane Identyfikacyjne przekazane KSOP przez Uczestnika przetwarzamy w celu wykonania
niezbędnych czynności przed zawarciem umowy. Jeśli w ciągu 30 dni od ich wprowadzenia nie dojdzie
do zawarcia umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia, Dane Identyfikacyjne są usuwane. Dane
dotyczące uczestników związane z realizacją usług KSOP przechowujemy przez okres obowiązywania
umowy dotyczącej takich usług oraz do badań statystycznych czy informacyjnych i kontaktowych z Uczestnikiem po zakończonej umowie.
Dane osobowe związane ze świadczeniem usług KSOP po zakończeniu ich wykorzystywania dla
realizacji umowy przechowujemy także w naszych archiwach przez wynikający z przepisów prawa okres, w
którym mogą one służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe związane z korespondencją, która nie pochodzi od Uczestników lub nie dotyczy usług
KSOP przetwarzamy przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. O
ile odnosi się ona do skarg, żądań lub zgłaszanych pretensji przechowujemy ją w naszych archiwach
przez wynikający z przepisów prawa okres, w którym może ona służyć do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Analogicznie postępujemy w stosunku do Danych przechowywanych na
potrzeby spraw, w których dochodzimy roszczeń lub podejmujemy przed nimi obronę, a także spraw, w
których przetwarzamy Dane na żądanie sądu lub uprawnionego organu państwowego.

8. Jakie są twoje prawa w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wynikających z RODO/GDPR. To, kiedy można z nich
skorzystać, i w jakim zakresie, wynika z przepisów prawa i zależy np. od celu przetwarzania przez KSOP
Twoich Danych, czy związanej z tym podstawy prawnej.
KSOP dba szczególnie o bezpieczeństwo Danych osobowych, więc może prosić Cię o dodatkowe
informacje potrzebne do potwierdzenia tożsamości. Staraj się zachowywać informacje, które Ci
przesyłaliśmy, a które mogą pomóc Cię zidentyfikować, takie jak oznaczenia lub identyfikatory uczestnika,
numery pism itp. Prosimy o zrozumienie ostrożnego podejścia do tej kwestii, albowiem dokładna
weryfikacja ma na celu ochronę Danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
Masz prawo żądania aktualizowania Twoich danych i jest to najszybszy i najprostszy sposób bezpiecznej weryfikacji lub zmiany Twoich Danych. 

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO/GDPR)
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, masz prawo:

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Twoich Danych
  osobowych, o odbiorcach lub kategoriach ich odbiorców, planowanym okresie przechowywania
  Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
  RODO/GDPR oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
  stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • uzyskać kopię Twoich Danych osobowych; RODO/GDPR nie pozwala nam na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres informacji zawartych w kopii Danych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO/GDPR)                                                                                                Masz prawo do sprostowania Twoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia
niekompletnych Danych osobowych, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania.
Przekazanie nam wniosku, ze względów bezpieczeństwa, będzie wymagało od nas kontaktu z Tobą, co może wydłużyć obsługę, a w niektórych przypadkach wpływać na prawidłowość realizacji usług. Pamiętaj, że przetwarzamy tylko niektóre spośród Danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO/GDPR)
Masz prawo do żądania usunięcia Twoich Danych osobowych, jeżeli:

 • przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  realizacja tego prawa w odniesieniu do Danych związanych z zawartą umową wymaga uprzedniego
  jej wypowiedzenia, co skutkować będzie niemożnością dalszego świadczenia przez nas usługi.
 • są przetwarzane niezgodnie z prawem; istnienie takiego stanu może wymagać odpowiedniego
  ustalenia lub potwierdzenia;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, który zgodnie z RODO/GDPR, został
  uznany za zasadny lub Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  prawnego, któremu podlegamy.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, możemy zachować pewne Dane osobowe na podstawie
  RODO/GDPR np. w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO/GDPR)                                                                          Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość Twoich Danych osobowych – na czas potrzebny nam do sprawdzenia
  ich prawidłowości;
 • przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
  zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • Twoje Dane osobowe przestały być nam potrzebne do celów, w których je przetwarzaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – na czas potrzebny do rozważenia, zgodnie z RODO/GDPR, jego zasadności.

Ograniczenie może jednak nie nastąpić, z przyczyn wskazanych w RODO/GDPR, np. gdy Dane są
przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO/GDPR)
Jeśli jesteś naszym uczestnikiem pamiętaj, że zgodnie z Regulaminami, Twoje Dane są wprowadzane do
głównego rejestru KSOP  i masz prawo żądania od KSOP realizacji prawa do przenoszenia danych
w zakresie wszystkich Twoich Danych osobowych. Masz prawo otrzymać Twoje Dane osobowe dostarczone nam przez Ciebie. Wyślemy je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
RODO/GDPR nie pozwala na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres przekazywanych Ci Danych.
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu
administratorowi, ale możliwość takiego przekazania może wymagać dalszych ustaleń lub uzgodnień.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa związane z ochroną Twoich Danych osobowych zostały naruszone,
masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie przetwarzanie Twoich Danych osobowych, a
w szczególności dbamy o ich bezpieczeństwo. Zapewniając przetwarzanie Danych osobowych zgodnie
z RODO/GDPR, wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym
odpowiednie regulacje i polityki, związane z ochroną Danych osobowych. Środki te projektujemy i
optymalizujemy w celu skutecznej realizacji zasad ochrony Danych osobowych, takich jak
minimalizacja Danych osobowych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak
by spełnić wymogi przepisów oraz chronić Twoje prawa.
Rozwiązania takie wdrażamy, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są
niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu ich przetwarzania. Odnosi się to zarówno do ilości
zbieranych Danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich
dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie Dane osobowe nie były udostępniane
nieokreślonej liczbie osób fizycznych, z wyjątkiem tego co jest niezbędne do działania usług KSOP.
Stosowane przez Nas środki są nieprzerwanie monitorowane, a w razie potrzeby poddawane
przeglądom i udoskonalaniu.

11. Zmiany w polityce prywatności.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach lub
uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie
www.ojcostwopowolaniem.pl, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci na podstawie przepisów
prawa lub postanowień Regulaminów.